Sculpturen 2017

Tijd is geld / Time is money

Iedere minuut telt in ons werkzame leven. Want tijdens elke minuut kun je geld verdienen. Of verliezen… Kijk maar naar Dagobert Duck, die geen minuut doorbrengt zonder te denken aan het maken van de juiste investering. Het is immers de truc de juiste afweging te maken tussen de kosten en baten van je werk. Niet zo vreemd dus, dat sommige mensen werk ervaren als inspannend en stressvol. Het ’tijd is geld’-thema is dan ook een dankbaar onderwerp in de populaire cultuur. Bijvoorbeeld in de bekende Charlie Chaplin-film Modern Times, waarin Charlie zo snel mogelijk schroefjes aan moet draaien op de lopende band – wat uiteraard niet helemaal goed afloopt.

Every minute counts in our working lives. Because during every minute, we can make money. Or lose it… Just look at Scrooge McDuck, who never spends a minute without thinking about making the right investments. After all, it is not easy to make the right consideration between the costs and benefits of your work. It is thus not so strange that some people experience work as strenuous and stressful. The ’time is money’ theme is therefore a thankful subject in popular culture. Take, for instance, the famous Charlie Chaplin film Modern Times, in which Charlie has to tighten screws on an assembly line as fast as he can – which, obviously, does not end well.

Bombast

“Boven de grond of erin begraven, nooit zal ik de strijd tegen zuurpruimerij staken! Al bouw je de hele stad op mijn buik! Dit feest kan nimmer vergaan dan met de mens!” Die woorden spreekt de nar en levensgenieter Bombast als hij begin twintigste eeuw wordt vervloekt door een plaatselijke geestelijke, die het niet eens is met de carnavaleske invulling die Bombast aan zijn leven geeft. Decennia lang lijkt de Oernar verdwenen. Maar niets blijkt minder waar. Bombast is meegegroeid met de Oosterhoutse grond en vormt zo de voedingsbodem van het Bourgondische leven. En in 2017 is het zover: Bombast herrijst!

“Above the ground or buried in it, never will I abandon my fight against sourpusses! Even if you build the whole town on my belly! This party will only cease to be if mankind ceases to be!” Those are the words spoken by jester and hedonist Bombast when he is cursed by a local priest, who does not agree with the carnival-like way Bombast lives his life, at the beginning of the 20th century. For decades, the Chief Jester seems to have disappeared. But that couldn’t be further from the truth. Bombast has grown into the soil of Oosterhout and thus forms the breeding ground for the Burgundian lifestyle. And in 2017, it is finally happening: Bombast is resurrected!

Vadertje Tijd / Father Time

Vadertje Tijd, afgeleid van de Griekse god Chronos, is de personificatie van de Tijd. Vaak wordt hij afgebeeld als een oude man met een lange baard, die een zandloper en een zeis vasthoudt. De zeis is een beetje vreemd, want wat heeft een zeis nu met tijd te maken? De oude Grieken kenden nog een god met een vergelijkbare naam: Kronos, de vader van oppergod Zeus. Hij werd vaak met een zeis afgebeeld. Dankzij hun sterk op elkaar lijkende namen is die zeis in de loop der tijd ook bij Chronos terecht gekomen. Nu staat hij voor het doormaaien van de levenslijn bij degenen voor wie het tijd is het leven achter zich te laten. De zandloper, die staat voor eeuwigheid en continuïteit, is ook een latere toevoeging.

Father Time, derived from the Greek god Chronos, is the personification of Time. Usually, he is depicted as an old man with a long beard, carrying an hourglass and a scythe. The scythe might seem a bit strange, because what does a scythe have to do with time? The ancient Greeks knew another god with a similar name: Cronus, father of chief god Zeus. He was often depicted with a scythe. Thanks to their strongly resembling names, the scythe was added to Chronos’ attributes over time. Now, it represents the cutting of the lifeline of those who are ready to die. The hourglass, which stands for eternity and continuity, is also a later addition.

Zoals het klokje thuis tikt, tikt het nergens / There’s no place like home

Alle klokken tikken anders, en dat betekent dat geen enkele klok tikt zoals de klok in je vertrouwde, veilige huiskamer. Waar je ook heengaat, uiteindelijk kom je altijd weer thuis om het bekende tikken van die ene klok te horen. Omringd door die fijne luie stoel, de geluiden van het huis, de geur van verse koffie, en die fijne vertrouwde spullen, met het enige ritme dat bij jou past. Home, sweet home!

All clocks tick differently, and that means that no clock ticks like the clock in your safe, familiar living room. Wherever you go, at the end of the day you always come home to the trusted ticking of that one clock. Surrounded by that wonderful reclining chair, the sounds of the house, the smell of fresh coffee, and those nice, familiar things, with the only rhythm that suits you. No wonder the Dutch have their own expression for ‘home, sweet home’: there is no place where the clock ticks like home!

Klok kijken / Telling time

Tijd is een raar iets. Hij is te meten op een klok, waarbij de kleine wijzer de uren aangeeft, de grote wijzer de minuten vertelt, en de dunne, snelle wijzer de secondes aftikt. Toch beleeft niet iedereen tijd op dezelfde manier. Een minuut kan soms uren duren. Bijvoorbeeld tijdens een saaie les op school, of als je een minuut lang moet planken. Maar een uur kan ook voorbij vliegen, tijdens feestjes bijvoorbeeld. En kinderen beleven tijd anders dan ouderen. Voor kinderen lijkt de tijd veel langzamer te gaan, omdat ieder moment nieuw is en alles intens wordt beleefd. Voor oudere mensen gaat de tijd steeds sneller. Een dag wordt dan niet meer per seconde beleefd.

Time is weird concept. It is measurable on a clock, on which the small hand signals the hours, the big hand points out the minutes, and the thin, fast hand counts down the seconds. Still, not everyone experiences time in the same way. A minute can sometimes take hours. During a boring lesson at school, for instance, or when you have to plank for a full minute. But an hour can also fly by, for example, during parties. Also, children experience time differently from elderly people. For kids, time always seems to move more slowly, since every moment is new and everything is experienced intensely. For older people, time moves faster. A day is then no longer experienced by the second.

Van paardenkracht tot PK / From horsepower to hp

Paardenkracht is een oude eenheid van arbeidsvermogen, gebaseerd op het werk dat een gemiddeld paard langdurig kan doen. In vroeger tijden waren we qua vermogen afhankelijk van de werkkracht van het paard en de os en onze eigen handen. Dankzij de uitvinding van de stoommachine en later de verbrandingsmotor ging dat vermogen daarmee de prestatie flink vooruit. De betekenis van paardenkracht ging daarmee langzaam verloren. Nu, ruim honderd jaar later, is het paard voornamelijk een hobby en zelden meer een werker. Paardenkracht kennen we voornamelijk nog als pk: het vermogen van onze auto’s.

Horsepower is an old unit of measurement of power, based on the work the average horse can do for a longer time. Back in the days, we were dependent on the working power of horses, oxen, and our own hands. Thanks to the invention of the steam engine and, later, the internal combustion engine, that working power and thus performance improved immensely. The original meaning of horsepower slowly disappeared. Now, more than one hundred years later, the horse is mostly used for hobbies instead of work. Horsepower is mostly known as hp: our cars’ ability.

Alice in Wonderland / Alice in Wonderland

In Wonderland werkt tijd heel anders dan hier op aarde. Dat is wel te zien aan de wijzers van het horloge van het witte konijn, dat Alice op een dag tegenkomt. De wijzers draaien namelijk de verkeerde kant op. Geïntrigeerd volgt Alice het witte konijn, dat steeds roept dat het te laat is voor een belangrijke afspraak. Door het konijnenhol komt Alice terecht in Wonderland, waar al snel blijkt dat tijd niet de enige dimensie is die afwijkt. Ook lengte, breedte en hoogte gedragen zich niet volgens de aardse normen. Niet voor niets geloven veel mensen dat het boek van Lewis Carroll een verwijzing is naar de effecten van drugsgebruik.

In Wonderland werkt tijd heel anders dan hier op aarde. Dat is wel te zien aan de wijzers van het horloge van het witte konijn, dat Alice op een dag tegenkomt. De wijzers draaien namelijk de verkeerde kant op. Geïntrigeerd volgt Alice het witte konijn, dat steeds roept dat het te laat is voor een belangrijke afspraak. Door het konijnenhol komt Alice terecht in Wonderland, waar al snel blijkt dat tijd niet de enige dimensie is die afwijkt. Ook lengte, breedte en hoogte gedragen zich niet volgens de aardse normen. Niet voor niets geloven veel mensen dat het boek van Lewis Carroll een verwijzing is naar de effecten van drugsgebruik.

Paraplu-evenement / Umbrella event

Het was een foto van het Portugese Agitagueda Art Festival waardoor Festival KOM-voorzitter Rien Joosen geïnspireerd raakte. Overal kleurige paraplu’s boven een drukke winkelstraat. Konden we dat in Oosterhout niet ook gewoon doen? Joosen deed een oproep om oude paraplu’s in te leveren voor een kunstzinnig doel. En daar gaven de mensen gehoor aan. In 2016 werd de Arendstraat al volgehangen met blauwe, oranje, gele en groene regenschermen, en in 2017 heeft dit evenement een uitgebreid vervolg gekregen met paraplu’s in de Nieuwstraat en de Kerkstraat. Dat heeft al vele vrolijke Facebookfoto’s opgeleverd!

It was a picture of the Portuguese Agitagueda Art Festival that inspired Festival KOM chairman Rien Joosen. Colorful umbrella’s, all over above a crowded shopping street. Couldn’t we do the same in Oosterhout? Joosen asked people to hand in their old umbrellas for an artistic purpose. And the people responded. In 2016, the Arendstraat was decorated with blue, orange, yellow, and green umbrellas, and in 2017, the event was continued extendedly with umbrellas in the Nieuwstraat and the Kerkstraat. This has already resulted in many cheerful photos on Facebook!

Mooie Keetje / Beautiful Keetje

Als je geboren wordt als Anna Cornelia van der Maade, maar de geschiedenisboeken ingaat als Mooie Keetje, dan moet je uiterlijk wel bijzonder zijn. In 1830 nam Keetje het etablissement Van Gendt en Loos over van haar ouders. Dankzij haar schoonheid, maar zeker ook haar humor en goede karakter, zat de gelagkamer van de herberg altijd vol. Hoewel Keetje nooit trouwde, zou ze volgens verschillende verhalen verhoudingen hebben gehad met zowel koning Willem II als zijn zoon Willem III. Die laatste gaf haar in 1870 een gouden halsketting. Ook schrijver Hildebrand was onder de indruk van Mooie Keetje. In zijn Camera Obscura schreef hij over haar: “Keetje, het fijnst besneden bekje van alle Noord-Brabantsche meisjes, die ik gezien heb. En dan die groote blauwe oogen, met dien doordringende opslag. Als zij lacht ontbloot zich een rij van gelijke tanden, die ooit tussen rozeroode lippen hebben uitgeschenen.”

When you are born as Anna Cornelia van der Maade, but end up in the history books as beautiful Keetje, your looks must be spectacular. In 1830, Keetje took over her parents’ guest house Van Gendt and Loos. Thanks to her beauty, but definitely also her humor and good soul, the guest house’s bar was always crowded. While Keetje never got married, several accounts claim she had an affair with both king Willem II and his son Willem III. The latter gave her a gold necklace in 1870. Dutch writer Hildebrand was also smitten with her. In his book Camera Obscura he wrote about her: “Keetje, the finest chiseled face of all North-Brabantian girls that I have seen. And then those big blue eyes, with that piercing look. When she smiles, a row of the straightest teeth are laid bare, that have ever shined through lips as red as roses.”